سلام گرین وب فعالیت خود را در زمینه فناوری،اطلاعات و کلی مطالب مفید در تاریخ  2017.01.06 شروع می کند.
به یاد روزی که بر شانه غول ها بشیند